Professor Donghee Son Laboratory

Publication | Conferences

ARTICLES PUBLISHED IN JOURNALS (Citations-Google Scholar)
AS FIRST & CORRESPONDING AUTHOR, ARTICLES PUBLISHED IN JOURNALS
9
Yeongjun Lee+, Jin Young Oh+, Wentao Xu, Onnuri Kim, Taeho Roy Kim, Jiheong Kang, Yeongin Kim, Donghee Son, Jeffery B.-H. Tok, Moon Jeong Park, Zhenan Bao*, Tae-Woo Lee*
Science Advances 4, eaat7387 (2018)
9
Yeongjun Lee+, Jin Young Oh+, Wentao Xu, Onnuri Kim, Taeho Roy Kim, Jiheong Kang, Yeongin Kim, Donghee Son, Jeffery B.-H. Tok, Moon Jeong Park, Zhenan Bao*, Tae-Woo Lee*
Science Advances 4, eaat7387 (2018)
8
Yeongin Kim+, Alex Chortos+, Wentao Xu+*, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M. Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee, Simiao Niu, Jia Liu, Raphael Pfattner, Zhenan Bao*, Tae-Woo Lee*
Science 360, 998 (2018)
8
Yeongin Kim+, Alex Chortos+, Wentao Xu+*, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M. Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee, Simiao Niu, Jia Liu, Raphael Pfattner, Zhenan Bao*, Tae-Woo Lee*
Science 360, 998 (2018)
7
Yeongjun Lee, Jin Young Oh, Taeho Roy Kim, Xiaodan Gu, Yeongin Kim, Ging-Ji Nathan Wang, Hung-Chin Wu, Raphael Pfattner, John W.F. To, Toru Katsumata, Donghee Son, Jigheong Kang, James R. Matthews, Weijun Niu, Mingqian He, Robert Sinclair, Yi Cui, Jeffrey B.-H. Tok, Tae-Woo Lee*, Zhenan Bao*
Advanced Materials 1704401 (2018)
7
Yeongjun Lee, Jin Young Oh, Taeho Roy Kim, Xiaodan Gu, Yeongin Kim, Ging-Ji Nathan Wang, Hung-Chin Wu, Raphael Pfattner, John W.F. To, Toru Katsumata, Donghee Son, Jigheong Kang, James R. Matthews, Weijun Niu, Mingqian He, Robert Sinclair, Yi Cui, Jeffrey B.-H. Tok, Tae-Woo Lee*, Zhenan Bao*
Advanced Materials 1704401 (2018)
6

“Human-eye-inspired soft optoelectronic device using high-density MoS2-graphene curved image sensor array”

Changsoon Choi+, Moon Kee Choi+, Siyi Liu+, Min Sung Kim, Ok Kyu Park, Changkyun Im, Jaemin Kim, Xiaoliang Qin, Gil Ju Lee, Kyoung Won Cho, Myungbin Kim, Eehyung Joh, Jongha Lee, Donghee Son, Seung-Hae Kwon, Noo Li Jeon, Young Min Song*, Nanshu Lu*, and Dae-Hyeong Kim*
Nature Communications 8, 1664 (2017)
6

“Human-eye-inspired soft optoelectronic device using high-density MoS2-graphene curved image sensor array”

Changsoon Choi+, Moon Kee Choi+, Siyi Liu+, Min Sung Kim, Ok Kyu Park, Changkyun Im, Jaemin Kim, Xiaoliang Qin, Gil Ju Lee, Kyoung Won Cho, Myungbin Kim, Eehyung Joh, Jongha Lee, Donghee Son, Seung-Hae Kwon, Noo Li Jeon, Young Min Song*, Nanshu Lu*, and Dae-Hyeong Kim*
Nature Communications 8, 1664 (2017)
5
Ja Hoon Koo+, Seongjin Jeong+, Hyung Joon Shim, Donghee Son, Jaemin Kim, Dong Chan Kim, Suji Choi, Jong-In Hong, and Dae-Hyeong Kim*
ACS Nano 11, 10032 (2017)
5
Ja Hoon Koo+, Seongjin Jeong+, Hyung Joon Shim, Donghee Son, Jaemin Kim, Dong Chan Kim, Suji Choi, Jong-In Hong, and Dae-Hyeong Kim*
ACS Nano 11, 10032 (2017)
4
Jongha Lee, Byeongjun Yoo, Hakyong Lee, Gi Doo Cha, Hee-Su Lee, Youngho cho, Sang Yeon Kim, Hyunseon Seo, Woongchan Lee, Donghee Son, Myungjoo Kang, Hyung Min Kim, Yong Il Park, Taeghwan Hyeon* and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Materials 29, 1603169 (2017)
4
Jongha Lee, Byeongjun Yoo, Hakyong Lee, Gi Doo Cha, Hee-Su Lee, Youngho cho, Sang Yeon Kim, Hyunseon Seo, Woongchan Lee, Donghee Son, Myungjoo Kang, Hyung Min Kim, Yong Il Park, Taeghwan Hyeon* and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Materials 29, 1603169 (2017)
3
Minjoon Park+, Kyungsik Do+, Jaemin Kim+, Donghee Son, Ja Hoon Koo, Jinkyung Park, Jun-Kyul Song, Ji Hoon Kim, Minbaek Lee, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Healthcare Materials 4, 992 (2015)
3
Minjoon Park+, Kyungsik Do+, Jaemin Kim+, Donghee Son, Ja Hoon Koo, Jinkyung Park, Jun-Kyul Song, Ji Hoon Kim, Minbaek Lee, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Healthcare Materials 4, 992 (2015)
2
Jaemin Kim+, Mincheol Lee+, Hyung Joon Shim+, Roozbeh Ghaffari, Hye Rim Cho1, Donghee Son, Yei Hwan Jung, Min Soh, Changsoon Choi, Sungmook Jung, Kon Chu, Daejong Jeon, Soon-Tae Lee, Ji Hoon Kim, Seung Hong Choi, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Nature Communiucations 5:5747 (2014).
2
Jaemin Kim+, Mincheol Lee+, Hyung Joon Shim+, Roozbeh Ghaffari, Hye Rim Cho1, Donghee Son, Yei Hwan Jung, Min Soh, Changsoon Choi, Sungmook Jung, Kon Chu, Daejong Jeon, Soon-Tae Lee, Ji Hoon Kim, Seung Hong Choi, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Nature Communiucations 5:5747 (2014).
1
Gi Ja Lee, Seok Keun Choi, Yun Hye Eo, Ji Eun Lim, Jong Ho Han, Samjin Choi, Jeong Hoon Park, Dong Hee Son, S. Hong, Bum Seok Oh, and Hun Kuk Park*
Biochip Journal 3, 82 (2009).
1
Gi Ja Lee, Seok Keun Choi, Yun Hye Eo, Ji Eun Lim, Jong Ho Han, Samjin Choi, Jeong Hoon Park, Dong Hee Son, S. Hong, Bum Seok Oh, and Hun Kuk Park*
Biochip Journal 3, 82 (2009).
5
Donghee Son+, Jongha Lee+, Dong Jun Lee+, Roozbeh Ghaffari, Sumin Yun, Seok Joo Kim, Ji Eun Lee, Hye Rim Cho, Soonho Yoon, Shixuan Yang, Seunghyun Lee, Shutao Qiao, Daishun Ling, Sanghun Shin, Jun-Kyul Song, Jaemin Kim, Taeho Kim, Hakyong Lee, Jonghoon Kim, Min Soh, Nohyun Lee, Cheol Seong Hwang, Sangwook Nam, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon*, Seung Hong Choi*, and Dae-Hyeong*
ACS Nano 9, 5937 (2015).
5
Donghee Son+, Jongha Lee+, Dong Jun Lee+, Roozbeh Ghaffari, Sumin Yun, Seok Joo Kim, Ji Eun Lee, Hye Rim Cho, Soonho Yoon, Shixuan Yang, Seunghyun Lee, Shutao Qiao, Daishun Ling, Sanghun Shin, Jun-Kyul Song, Jaemin Kim, Taeho Kim, Hakyong Lee, Jonghoon Kim, Min Soh, Nohyun Lee, Cheol Seong Hwang, Sangwook Nam, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon*, Seung Hong Choi*, and Dae-Hyeong*
ACS Nano 9, 5937 (2015).
4
Donghee Son+, Ja Hoon Koo+, Jun-Kyul Song +, Jaemin Kim, Minchel Lee, Hyung Joon Shim, Minjoon Park, Minbaek Lee, Ji Hoon Kim, and Dae-Hyeong Kim*
ACS Nano 9, 5585 (2015).
4
Donghee Son+, Ja Hoon Koo+, Jun-Kyul Song +, Jaemin Kim, Minchel Lee, Hyung Joon Shim, Minjoon Park, Minbaek Lee, Ji Hoon Kim, and Dae-Hyeong Kim*
ACS Nano 9, 5585 (2015).
3
Sumin Lim+, Donghee Son+, Jaemin Kim+, Young Bum Lee, Jun-Kyul Song, Suji Choi , Dong Jun Lee, Ji Hoon Kim, Minbaek Lee, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Functional Materials 25, 375 (2015) (+Equal contribution)
3
Sumin Lim+, Donghee Son+, Jaemin Kim+, Young Bum Lee, Jun-Kyul Song, Suji Choi , Dong Jun Lee, Ji Hoon Kim, Minbaek Lee, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Advanced Functional Materials 25, 375 (2015) (+Equal contribution)
2
Donghee Son+, Jongha Lee+, Shutao Qiao, Roozbeh Ghaffari, Jaemin Kim, Ji Eun Lee, Changyeong Song, Seok Joo Kim, Dong Jun Lee, Samuel Woojoo Jun, Shixuan Yang, Minjoon Park, Jiho Shin, Kyungsik Do, Mincheol Lee, Kwanghun Kang, Cheol Seong Hwang, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Nature Nanotechnology 9, 397 (2014).
2
Donghee Son+, Jongha Lee+, Shutao Qiao, Roozbeh Ghaffari, Jaemin Kim, Ji Eun Lee, Changyeong Song, Seok Joo Kim, Dong Jun Lee, Samuel Woojoo Jun, Shixuan Yang, Minjoon Park, Jiho Shin, Kyungsik Do, Mincheol Lee, Kwanghun Kang, Cheol Seong Hwang, Nanshu Lu, Taeghwan Hyeon and Dae-Hyeong Kim*
Nature Nanotechnology 9, 397 (2014).
1
Donghee Son,+ Sung Young Park,+ Byeongju Kim,+ Jun Tae Koh, Tae Hyun Kim, Sangmin An, Doyoung Jang, Gyu Tae Kim, Wonho Jhe, and Seunghun Hong*
ACS Nano 5, 3888 (2011).
1
Donghee Son,+ Sung Young Park,+ Byeongju Kim,+ Jun Tae Koh, Tae Hyun Kim, Sangmin An, Doyoung Jang, Gyu Tae Kim, Wonho Jhe, and Seunghun Hong*
ACS Nano 5, 3888 (2011).
ARTICLES PUBLISHED IN JOURNALS
13

“Human-like artificial neural tactile skin system”

Sungwoo Chun+*, Jong-Seok Kim+, Yongsang Yoo , Youngin Choi, Sung Jun Jung, Dongpyo Jang, Gwangyeob Lee, Kang-Il Song, Kum Seok Nam, Inchan Youn, Donghee Son, Changhyun Pang, Yong Jeong, Hachul Jung, Young-Jin Kim, Byong-Deok Choi, Wanjun Park, and Seongjun Park*
In Revision (Nature Electronics) (2020)
13

“Human-like artificial neural tactile skin system”

Sungwoo Chun+*, Jong-Seok Kim+, Yongsang Yoo , Youngin Choi, Sung Jun Jung, Dongpyo Jang, Gwangyeob Lee, Kang-Il Song, Kum Seok Nam, Inchan Youn, Donghee Son, Changhyun Pang, Yong Jeong, Hachul Jung, Young-Jin Kim, Byong-Deok Choi, Wanjun Park, and Seongjun Park*
In Revision (Nature Electronics) (2020)
12

“Broadband ultrasound transducer using a perforated-photoacoustic lens and a piezoelectric probe hydrophone for tissue characterization”

Jeongmin Heo, Deblina Biswas, Kyu Kwan Park, Donghee Son, Hui Joon Park, Hyoung Won Baac *
Submitted (Photoacoustics) (2020)
12

“Broadband ultrasound transducer using a perforated-photoacoustic lens and a piezoelectric probe hydrophone for tissue characterization”

Jeongmin Heo, Deblina Biswas, Kyu Kwan Park, Donghee Son, Hui Joon Park, Hyoung Won Baac *
Submitted (Photoacoustics) (2020)
12
Muhammad Faraz, Muhammad Awais Abbasi, Pilgyu Sang, Sungjun Lee, Donghee Son, Hyoung Won Baac *
Micromachines 11, 631 doi.org/10.3390/mi11070631 (2020)
12
Muhammad Faraz, Muhammad Awais Abbasi, Pilgyu Sang, Sungjun Lee, Donghee Son, Hyoung Won Baac *
Micromachines 11, 631 doi.org/10.3390/mi11070631 (2020)
11

“Ink development and printing of conducting polymers for intrinsically stretchable interconnects and circuits”

Ulrike Kraft, Francisco Molina-Lopez, Donghee Son, Zhenan Bao*, Boris Murmann*
Advanced Electronic Materials 1900681 (2019)
11

“Ink development and printing of conducting polymers for intrinsically stretchable interconnects and circuits”

Ulrike Kraft, Francisco Molina-Lopez, Donghee Son, Zhenan Bao*, Boris Murmann*
Advanced Electronic Materials 1900681 (2019)
10
Minsu Jang+, Jun Sik Kim+, Ji-Hun Kim, Do Hyun Bae, Min Jun Kim, Donghee Son, Yong-Tae Kim, Soong Ho Um*, Yong Ho Kim*, Jinseok Kim*
Polymers 11, 736 doi:10.3390/polym11040736 (2019)
10
Minsu Jang+, Jun Sik Kim+, Ji-Hun Kim, Do Hyun Bae, Min Jun Kim, Donghee Son, Yong-Tae Kim, Soong Ho Um*, Yong Ho Kim*, Jinseok Kim*
Polymers 11, 736 doi:10.3390/polym11040736 (2019)
9
Yeongjun Lee+, Jin Young Oh+, Wentao Xu, Onnuri Kim, Taeho Roy Kim, Jiheong Kang, Yeongin Kim, Donghee Son, Jeffery B.-H. Tok, Moon Jeong Park, Zhenan Bao*, Tae-Woo Lee*
Science Advances 4, eaat7387 (2018)
9
Yeongjun Lee+, Jin Young Oh+, Wentao Xu, Onnuri Kim, Taeho Roy Kim, Jiheong Kang, Yeongin Kim, Donghee Son, Jeffery B.-H. Tok, Moon Jeong Park, Zhenan Bao*, Tae-Woo Lee*
Science Advances 4, eaat7387 (2018)
8
Yeongin Kim+, Alex Chortos+, Wentao Xu+*, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M. Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee, Simiao Niu, Jia Liu, Raphael Pfattner, Zhenan Bao*, Tae-Woo Lee*
Science 360, 998 (2018)
8
Yeongin Kim+, Alex Chortos+, Wentao Xu+*, Yuxin Liu, Jin Young Oh, Donghee Son, Jiheong Kang, Amir M. Foudeh, Chenxin Zhu, Yeongjun Lee, Simiao Niu, Jia Liu, Raphael Pfattner, Zhenan Bao*, Tae-Woo Lee*
Science 360, 998 (2018)
7
Yeongjun Lee, Jin Young Oh, Taeho Roy Kim, Xiaodan Gu, Yeongin Kim, Ging-Ji Nathan Wang, Hung-Chin Wu, Raphael Pfattner, John W.F. To, Toru Katsumata, Donghee Son, Jigheong Kang, James R. Matthews, Weijun Niu, Mingqian He, Robert Sinclair, Yi Cui, Jeffrey B.-H. Tok, Tae-Woo Lee*, Zhenan Bao*
Advanced Materials 1704401 (2018)
7
Yeongjun Lee, Jin Young Oh, Taeho Roy Kim, Xiaodan Gu, Yeongin Kim, Ging-Ji Nathan Wang, Hung-Chin Wu, Raphael Pfattner, John W.F. To, Toru Katsumata, Donghee Son, Jigheong Kang, James R. Matthews, Weijun Niu, Mingqian He, Robert Sinclair, Yi Cui, Jeffrey B.-H. Tok, Tae-Woo Lee*, Zhenan Bao*
Advanced Materials 1704401 (2018)
6

“Human-eye-inspired soft optoelectronic device using high-density MoS2-graphene curved image sensor array”

Changsoon Choi+, Moon Kee Choi+, Siyi Liu+, Min Sung Kim, Ok Kyu Park, Changkyun Im, Jaemin Kim, Xiaoliang Qin, Gil Ju Lee, Kyoung Won Cho, Myungbin Kim, Eehyung Joh, Jongha Lee, Donghee Son, Seung-Hae Kwon, Noo Li Jeon, Young Min Song*, Nanshu Lu*, and Dae-Hyeong Kim*
Nature Communications 8, 1664 (2017)
6

“Human-eye-inspired soft optoelectronic device using high-density MoS2-graphene curved image sensor array”

Changsoon Choi+, Moon Kee Choi+, Siyi Liu+, Min Sung Kim, Ok Kyu Park, Changkyun Im, Jaemin Kim, Xiaoliang Qin, Gil Ju Lee, Kyoung Won Cho, Myungbin Kim, Eehyung Joh, Jongha Lee, Donghee Son, Seung-Hae Kwon, Noo Li Jeon, Young Min Song*, Nanshu Lu*, and Dae-Hyeong Kim*
Nature Communications 8, 1664 (2017)
5
Ja Hoon Koo+, Seongjin Jeong+, Hyung Joon Shim, Donghee Son, Jaemin Kim, Dong Chan Kim, Suji Choi, Jong-In Hong, and Dae-Hyeong Kim*
ACS Nano 11, 10032 (2017)
5
Ja Hoon Koo+, Seongjin Jeong+, Hyung Joon Shim, Donghee Son, Jaemin Kim, Dong Chan Kim, Suji Choi, Jong-In Hong, and Dae-Hyeong Kim*
ACS Nano 11, 10032 (2017)
BOOK CHAPTERS

No Data Available

CONFERENCE PUBLICATIONS

No Data Available

PRESENTATIONS

No Data Available

Scroll to Top